Image Source: angkahayag.blogspot.com/

Tinugyanan sa Balaod

Tinugyanan sa Balaod

tul-id ug tikig iyang barog,
sinaw’g sapatos daw gitilaag bitin sa kadangog,

kamatinabangon sa nanginahanglan,
pagpatuman sa balaod iyang gipuhunan,

pamolbos, panipit sa binuhatang sipat,
matang sa buhat sa tinugyanang kiat,

pakiglambigit sa mat-an ug kukhan,
talan-awon kon pagkatinugyanan makalimtan,

bililhong tsapa tamakan, yamayamaan,
masulub-ong kamatuoran kon pamalaod usikan..

Blogsite